شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان ایلام را از طریق مزایده عمومی شماره 99/113 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/09/22 لغایت99/10/01 از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/10/01 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 99/10/06 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد. همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: ایلام، خ سعدی شمالی، بانک ملت، نیم طبقه شعبه سعدی، آقای التیام

تلفن: 33354250-084

ایلام، خ سعدی شمالی، مدیریت بانک ملت، طبقه دوم، اداره ساختمان تلفن: 33366277-084

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود ملک مشاعی(سهم بانک 3/223 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.(کاربری عرصه مسکونی-تجاری بوده و کاربری اعیانی ها تجاری – سوله – انباری میباشد که به اختصار تجاری عنوان شده است).

ایلام، بلوار بهشتی، روبروی اداره غله نقد 62,848,499,999 69,831,666,666 1838/62 3298/83 تجاری 306459

1