شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان خراسان جنوبی را از طریق مزایده عمومی شماره 99/39 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/05/08 لغایت 99/05/15 از ساعت 7:30 الی 13:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 99/05/15 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 99/05/21 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان : بیرجند، خیابان محلاتی، نبش 7 تیر ، ساختمان سرپرستی بانک ملت، طبقه پنجم امور اداری و ساختمان 32446616-056 / 32445575-056

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200- 021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود ملک مشاعی ( سهم بانک 37 سهم مشاع از 60 سهم ششدانگ)دارای متصرف، مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.(ملک دارای 20 مترزمین انباری و 153/05 همکف مسکونی می باشد.)

شهرستان قاین، نیم بلوک، حاشیه خیابان سعدی، پلاک 95 نقد 1,367,079,083 173/05 403/35 مسکونی 307489

1

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 11 سهم مشاع از 60 سهم ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

بیرجند، خیابان مفتح، مفتح 21، پلاک 7 نقد 2,802,318,750 3,113,687,500 578/3 229/54 مسکونی

307026

2

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 318320610 سهم مشاع از    544000000 سهم ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

شهرستان قاین، نیم بلوک، بلوار ولیعصر (عج)، خیابان حافظ، روبروی درمانگاه، پلاک 8 نقد 461,240,244 512,489,160 142 173/19 مسکونی

307152

3

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

شهرستان قاین، نیم بلوک، بلوار ولیعصر (عج)، ولیعصر 13، پلاک 40( پلاک نصب شده درب منزل 38) نقد 860,040,000 955,600,000 128/7 313 مسکونی

307154

4

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 11/16 سهم مشاع از 60 سهم ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

فردوس، خیابان حافظ، حافظ3، چهار راه سوم  میلان 12 متری (خیابان وحدت، وحدت 4) نقد 627,080,400 696,756,000 195/5 300 مسکونی

307301

5

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 4/5 دانگ مشاع از

ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

سرایان، خیابان امام خمینی، امام خمینی 19، پلاک 20 نقد 509,956,800 637,446,000 105/90 146/99 مسکونی

306820

6

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.( همکف 114، انبار 30 متر مربع)

شهرستان قاین، نیم بلوک، بلوار ولیعصر (عج)، ولیعصر 8، پلاک 47، قطعه شمالی، جنب مسجد نقد 579,832,500 773,110,000 144 277/11 مسکونی

305667

7

با وضعیت موجود، دارای ماشین آلات، متراژ اعیان تقریبی می باشد.

بیرجند، شهرک صنعتی، بلوک صنایع فلزی، قطعه 3607، بلوار تولید 3 نقد و اقساط 24,925,015,000 2003/04 4475 صنعتی

10964

8

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 245124265 سهم مشاع از

570000000  ششدانگ) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

شهرستان قاین، شهر اسفدن، خیابان مطهری 13، پلاک 9 نقد 306,224,713 340,249,681 70/5 301/25 مسکونی

307039

9

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

40 درصد صنعتی//مزروعی//با ماشین آلات

12 درصد

24

13 درصد

36

14 درصد

48

15درصد

60

16 درصد

72

17 درصد

84

18 درصد

96

0

12

40 درصد مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12 درصد

24

13 درصد

36

14 درصد

48

15درصد

60