شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان خراسان رضوی را از طریق مزایده عمومی شماره 99/68 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/06/18 لغایت 99/06/29 از ساعت 8:30 الی 13:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/06/29 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 99/07/05 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان : خراسان رضوی، مشهد، نبش امام خمینی(ره) 32، طبقه اول، اداره تدارکات و ساختمان 38017516-051

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود ( زیرزمین و همکف 303 متر مربع و 115 متر نیم طبقه و 20 متر مربع در طبقه اول می باشد).

نیشابور، خیابان فردوسی جنوبی، مقابل فردوسی جنوبی 1، شعبه بانک ملت نقد 56,340,000,000 62,600,000,000 626 524/50 تجاری

2561

1

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

کاشمر، خیابان خرمشهر، بن بست شهید فخار، درب آخر پلاک 25 نقد 5,620,608,000 6,245,120,000 200 264/48 مسکونی 307490

2

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

گناباد خیابان قائم بین قائم 19/1 و 19/2 پلاک 273 نقد 1,904,000,000 2,240,000,000 200 210/21 مسکونی 307291

3

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

سبزوار، خیابان فلسطین، فلسطین 10، پلاک 6 نقد 6,686,525,000 7,866,500,000 157 190/5 مسکونی 306708

4

با وضعیت موجود ملک مشاعی( سهم بانک 1/46 دانگ مشاع از ششدانگ اعیان)  دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده آستان مقدس رضوی می باشد.

سبزوار، خیابان فلسطین، فلسطین 10، پلاک 33 نقد 13,899,200,000 17,374,000,000 461 255 مسکونی 3439

5

با وضعیت موجود ملک مشاعی( سهم بانک 2/83 دانگ مشاع از ششدانگ)  دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

فریمان، کارگر 6، سمت راست، پلاک 25 نقد و اقساط 2,290,000,000 95 136/65 مسکونی 306981

6

با وضعیت موجود ملک مشاعی( سهم بانک 196 سهم مشاع از 600 سهم اعیان)  دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

مشهد، بلوار فرامرز عباسی، فرامرز 33، رسالت 27، خیابان سپهر 10، پلاک 27، طبقه اول نقد و اقساط 3,969,000,000 4,410,000,000 150/46 240 مسکونی 306681

7

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.

گناباد، سه راهی نوغاب، پنج دستگاه بنیاد مسکن، پلاک 101 نقد و اقساط 963,000,000 1,070,000,000 110 179/4 مسکونی 307271 8

 سرقفلی با وضعیت موجود (ملک شامل 5 دهنه دکان سالن عقب، 2 انبار واقع در زیرچایخانه 182/3 شعبه 460 متر انبار تجاری ملک جز املاک دارای میراث فرهنگی است که هرگونه تغییر در بافت ساختمان مجاز نخواهد بود و نیاز به هماهنگی با اداره میراث فرهنگی دارد).

مشهد، خیابان امام خمینی، روبروی باغ ملی نقد و اقساط 28,220,000,000 33,200,000,000 228/3 تجاری 4770

9

سرقفلی با وضعیت موجود ( مساحت همکف 59/2 متر مربع زیرزمین 42 مترمربع، نیم طبقه 21/5 متر مربع می باشد.کل ملک در مسیر قرار دارد و هر زمانکه شهرداری ابلاغ نماید مالک ملزم به توافق با شهرداری و رعایت مقدار در مسیر خواهد بود).

مشهد حاشیه خیابان امام خمینی واقع در ضلع غربی حد فاصل تقاطع مدرس و جنت محل قدیم سینما استقلال پلاک 395 نقد و اقساط 27,778,000,000 32,680,000,000 101/2 تجاری 5210

10

نقد و اقساط

نرخ سود اقساط

تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت

کاربری

0

12

40 درصد

مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی

12 درصد

24

13 درصد

36

14 درصد

48

15درصد

60