شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان خراسان رضوی را از طریق مزایده عمومی شماره 99/118 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/09/20 لغایت 99/10/01 از ساعت 8:30 الی 13:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/10/01 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 99/10/07 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد. همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن دفتر نمایندگی استان : خراسان رضوی، مشهد، نبش امام خمینی(ره) 32، طبقه اول، اداره تدارکات و ساختمان 38017516-051

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

سرقفلی با وضعیت موجود، هزینه تغییر شغل بر عهده خریدار می باشد.

نیشابور، خیابان فردوسی جنوبی، بعد از کوچه شیرداد، محل قدیم شعبه بانک ملت نقد 17,500,000,000 75 تجاری

(سرقفلی)

4718

1

با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 224 سهم مشاع از 600 سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد(اعیانی بر روی دو پلاک 225 و 224 فرعی از 59 اصلی احداث شده 300 متر اعیانی تکمیل و حدود 357 متر مربع بصورت سفت کاری – با عنایت به مشاعی و متصرف دار بودن ملک و عدم وجود پایانکار و یا گواهی عدم خلافی واگذاری ملک با وضعیت موجود و بدون هرگونه تعهد از سوی بانک در خصوص اعیان           می باشد).

مشهد، رسالت شمالی، رسالت 113، نبش مدیری6، پلاک98 نقد 4,192,720,000 657 298/75 کارگاهی 305869

2

با وضعیت موجود (سهم بانک 480 سهم مشاع از 600 سهم ششدانگ) در حال حاضر ملک فاقد هرگونه اعیان می باشد.

کلات، خیابان امام خمینی(ره) نرسیده به مسجد جامع جنب بیمه معلم(نمایندگی ساقی)، بعد از امام خمینی (ره)27 قطعه دوم نقد 800,000,000 79/76 مسکونی 306462

3

با وضعیت موجود (زیرزمین و همکف 303 متر مربع و 115 متر نیم طبقه 20 متر مربع در طبقه اول می باشد).

نیشابور، خیابان فردوسی جنوبی، مقابل فردوسی جنوبی 1، شعبه بانک ملت

نقد 69,150,000,000 626 524/50 تجاری 2561

4