شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان خوزستان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/47 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/05/19 لغایت 99/05/29 از ساعت 8:30 الی 14:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/06/01 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99/06/05 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت، تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.

ج) در فروش های اقساطی اولویت با بالاترین قیمت پیشنهادی و کمترین تعداد اقساط بوده و شرکت مجاز است بر اساس پیشنهادهای واصله نسبت به تعیین برنده مزایده اقدام نماید.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد. همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: اهواز، خیابان سلمان فارسی، ساختمان بانک ملت، طبقه دوم، دفتر سرپرستی شرکت ماد، واحد جنوب غرب

تلفن: 32220041 و 32227065-061

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه ردیف
اعیان عرصه
با وضعیت موجود دارای متصرف، مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار

می باشد.(ملک شامل یک ساختمان مسکونی در حال ساخت 7 طیقه روی پیلوت بوده که در هر طبقه یک واحد با زیربنای 175متر مربع با 50% پیشرفت فیزیکی می باشد.)

کیانپارس – خیابان مرداد غربی – نبش وهابی – پلاک 110 نقد 84,420,000,000 1225 25/251 مسکونی 10505 1
با وضعیت موجود آبادان، کفشیه بلوار اصلی طیب، گلستان 18، کوچه درخشان، پلاک 98 نقد 1,119,140,000 01/63 71/79 مسکونی 305716 2
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد. اهواز، گلستان، خیابان بوستان 4، پلاک 102، مجتمع برادران، طبقه 4 نقد 2,808,400,000 71/68 قدرالسهم مسکونی 306256 3
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد. اهواز، پادادشهر، فاز 2، ایستگاه 6، خیابان پمپر، کوچه 53، پلاک 242 نقد 10,498,000,000 132 220 مسکونی 307051 4
با وضعیت موجود ملک مشاعی (سهم بانک 9/4910 سهم از 6000 سهم) دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد. خوزستان، خرمشهر، خیابان مقبل، خیابان اصلی مولوی، نبش فرعی 8 متری نقد 3,385,746,341 63/178 91/231 مسکونی 307324 5
با وضعیت موجود فاقد ماشین آلات دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشدمتراژ اعیان تقریبی می باشد. اهواز، شهرک الباجی صنعتی 2 نقد 5,748,000,000 416 800 صنعتی 6830 6
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.(فاقد اشتراک گاز می باشسد) خوزستان، اهواز، میدان شهدا، ساختمان 1001 طبقه پنجم نقد 1,600,000,000 8/51 قدرالسهم مسکونی 307316 7
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد. آبادان، فیه، انتهای لاله 8، فرعی دوم، سمت چپ، پلاک 9 نقد 733,622,400 815,136,000 25/131 38/219 مسکونی 307347 8
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد. خوزستان، اندیمشک، قلعه لوربر جاده اندیمشک به خرم آباد(جاده خرمشهر به تهران)جنب شعبه سابق بانک ملی نقد 11,655,000,000 12,950,000,000 250 708 مسکونی 307358 9
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد. دزفول، خیابان حکیم سنائی نقد 12,132,000,000 13,480,000,000 252 242 مسکونی 7121 10
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.(فاقد انشعاب گاز می باشسد) اهواز، پادادشهر، خیابان 12 غربی، پلاک 89 نقد 3,825,000,000 4,500,000,000 13/87 قدرالسهم مسکونی 306365 11
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.سرقفلی متعلق به غیر می باشد. آبادان خیابان دبستان، نبش امام، پاساژ سید ضیاء طبقه دوم، پلاک 50 نقد 385,176,000 481,470,000 46/22 قدرالسهم تجاری 306060 12
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.سرقفلی متعلق به غیر می باشد. آبادان خیابان دبستان، نبش امام، پاساژ سید ضیاء طبقه دوم، پلاک 54 نقد 263,096,000 328,870,000 11/16 قدرالسهم تجاری 306061 13
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.سرقفلی متعلق به غیر می باشد. آبادان خیابان دبستان، نبش امام، پاساژ سید ضیاء طبقه دوم، پلاک 55 نقد 316,000,000 395,000,000 20 قدرالسهم تجاری 306062 14
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.سرقفلی متعلق به غیر می باشد. آبادان خیابان دبستان، نبش امام، پاساژ سید ضیاء طبقه دوم، پلاک 57 نقد 265,272,000 331,590,000 37/16 قدرالسهم تجاری 306063 15
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.سرقفلی متعلق به غیر می باشد. آبادان خیابان دبستان، نبش امام، پاساژ سید ضیاء طبقه دوم، پلاک 58 نقد 417,008,000 521,260,000 54/24 قدرالسهم تجاری 306064 16
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.سرقفلی متعلق به غیر می باشد. آبادان خیابان دبستان، نبش امام، پاساژ سید ضیاء طبقه دوم، پلاک 61 نقد 299,680,000 374,600,000 8/18 قدرالسهم تجاری 306065 17
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.سرقفلی متعلق به غیر می باشد. آبادان خیابان دبستان، نبش امام، پاساژ سید ضیاء طبقه دوم، پلاک 62 نقد 266,360,000 332,950,000 35/16 قدرالسهم تجاری 306066 18
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد خوزستان، مسجد سلیمان، روستای گلگیر، خیابان معلم، روبروی مدرسه میثم تمار نقد 560,433,750 74,7245,000 145 33/285 مسکونی 11018 19
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد خوزستان، مسجد سلیمان، روستای گلگیر، خیابان معلم، بعد از مدرسه میثم تمار نقد 898,020,000 1,197,360,000 190 36/737 مسکونی 11019 20
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد خوزستان، مسجد سلیمان، روستای گلگیر، جنب مسجد امام حسین نقد 621,189,000 828,252,000 47/147 32/283 مسکونی 11022 21
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.(فاقد انشعابات آب و برق وگاز می باشسد) خوزستان، مسجد سلیمان، روستای گلگیر، جنب مسجد امام حسین نقد 156,836,250 209,115,000 100 82/218 مسکونی 11023 22
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد بهبهان، خیابان معلم، پل نصر، آپارتمان آراد واحد 14 نقد و اقساط 2,823,040,000 56/81 قدرالسهم مسکونی 306648 23
با وضعیت موجود (ملک دارای 1401 متر مربع اعیان شامل پارکینگ مسقف می باشد.) خوزستان، اندیمشک، انقلاب، جنب رستوران پارس نقد 47,210,000,000 405 305 تجاری 2354 24
با وضعیت موجود (عرصه دارای اصلاحی استبه میزان تقریبی 26 متر مربع) اهواز، خیابان شریعتی، آخر آسفالت، بین شهید دغاغله و شهید حیدری نژاد نقد و اقساط 34,024,000,000 360 260 اداری 2358 25
با وضعیت موجود ملک مشاعی(سهم بانک 60 سهم مشاع از 100 سهم عرصه و اعیان)دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.متراز اعیان تقریبی می باشد. اهواز، کوی صادقیه، بلوار دعبل خزاعی، بلوار الوند جنوبی، نبش خیابان بشارت 20، پلاک 1 نقد و اقساط 5,130,000,000 140 210 مسکونی 306554 26
با وضعیت موجود(فاقد انشعاب گاز) خوزستان، اهواز، 24 متری، فلکه شهدا، ساختمان 1001، طبقه ششم نقد و اقساط 2,800,000,000 6/111 قدرالسهم مسکونی 306944 27
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد خوزستان، رامهرمز، خیابان مستضعفین، منازل کمیته امداد نقد و اقساط 704,450,000 60 78/201 مسکونی 307404 28
با وضعیت موجودفاقد ماشین آلات دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد.متراژ اعیان تقریبی می باشد. اهواز، شهرک صنعتی2، الباجی، نبش خیابان صنعت3 نقد و اقساط 5,543,100,000 6,159,000,000 411 2100 صنعتی 6831 29
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد اهواز، کوی شریعتی1، خیابان چهارم، پلاک 125 نقد و اقساط 2,166,300,000 2,407,000,000 5/133 320 مسکونی 305982 30
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد خوزستان، اندیمشک، کوچه 8 متری، کارگری، نبش خیابان جواد ملکی نقد و اقساط 3,242,448,000 3,602,720,000 110 61/116 مسکونی 307065 31
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد(اعیانی شامل 165 متر مربع مسکونی و 62 متر مربع اعیان دوره ای). خوزستان، مسجد سلیمان، روستای گلگیر، خیابان معلم، بعد از مدرسه میثم تمار، جنب دبستان شهید مدملیل نقد و اقساط 1,349,915,600 1,588,136,000 227 78/414 مسکونی 11021 32
با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار  می باشد خوزستان، گتوند، خیابان رکعت، کوچه شهید عباسی فرد، پلاک مرکز بهداشت 1681، انتهای کوچه نقد و اقساط 1,012,834,500 1,191,570,000 140 19/237 مسکونی 10975 33
نقد و اقساط
نرخ سود اقساط تعداد اقساط (ماه) پیش پرداخت کاربری
0 درصد 12 25% صنعتی//مزروعی//فاقد ماشین آلات
12 درصد 24
13 درصد 36
14 درصد 48
14 درصد 60
16 درصد 72
17 درصد 84
18 درصد 96
0 12 40% مسکونی//تجاری//اداری//سرقفلی//خدماتی
12 درصد 24
13 درصد 36
14 درصد 48
15درصد 60