شرایط مزایده:

تصویر روزنامه سراسری :

1- صفحه اول

اسناد مزایده : 

1- مزایده نقدی