شرایط مزایده:

1- صفحه اول

2- اصلاحیه تهران 

2- اصلاحیه بوشهر 

 

اسناد مزایده : 

1- مزایده نقدی

2- مزایده نقد و اقساط