شرایط مزایده:

1- صفحه اول

2- صفحه دوم 

2- صفحه سوم

 اصلاحیه اصفهان 

اسناد مزایده : 

1- مزایده نقدی

2- مزایده نقد و اقساط