شرایط مزایده:

1- صفحه اول

 

اسناد مزایده : 

1- مزایده نقدی

2- مزایده نقد و اقساط