شرایط مزایده:

تصویر روزنامه سراسری 

اسناد مزایده : 

1- مزایده نقدی

2- مزایده نقد و اقساط