شرایط مزایده:

شرایط مزایده:

تصویر روزنامه سراسری :

1- صفحه اول

2- صفحه دوم

اسناد مزایده : 

1- مزایده نقدی

2- مزایده نقد و اقساط