شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل در استان سیستان و بلوچستان را از طریق مزایده عمومی شماره 99/87 به فروش برساند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/08/07 لغایت 99/08/19  از ساعت 8:30 الی 16:30 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/08/24 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و اعلام برندگان مزایده ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 99/09/01 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40 درصد پیش پرداخت 40 درصد حداکثر 2 ماه بعد(همزمان با تحویل ملک( و 20 درصد هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

د) تحویل ملک صرفا در خصوص املاک فاقد متصرف می باشد همچنین در املاک متصرفدار مشاعی و فروش های اقساطی انتقال ملک با تنظیم وکالتنامه رسمی بلاعزل خواهد بود.

ه) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است.

آدرس و تلفن نمایندگی استان: زاهدان، خیابان آزادی ، مقابل پارک شهر، ساختمان مدیریت شعب بانک ملت- اداره تدارکات و ساختمان

تلفن: 33254683 – 33254679-054

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

تلفن: 88781317 – 8882200-021

توضیحات آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه متراژ کاربری کد شناسه

ردیف

اعیان

عرصه

با وضعیت موجود ملک مشاعی(سهم بانک دویست و پنجاه هزار و یازده سهم مشاع از ششصد هزار سهم ششدانگ عرصه و اعیان)دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

ایرانشهر، خیابان شهید مالکی، مالکی 14 نقد 784,618,200 871,798,000 120 235/2 مسکونی 307115

1

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

ایرانشهر، خیابان درزاده، کوچه درزاده 17 نقد 2,538,652,500 2,986,650,000 170 241/33 مسکونی 10755

2

با وضعیت موجود فاقد اعیان و اشتراک آب و برق می باشد.

ایرانشهر، خیابان کارگر، کارگر 43 نقد 629,000,000 740,000,000 585/27 مسکونی 306492

3

با وضعیت موجود دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

ایرانشهر، خیابان کارگر، کارگر 17، سمت راست نبش کوچه نقد 2,252,678,500 2,650,210,000 165/75 395/88 مسکونی 307105

4