شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با شرایط ویژه را از طریق مزایده عمومی شماره 1400/6 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/05/19 لغایت 1400/05/30 از ساعت 8:30 الی 15 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/05/31 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/06/06 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

روزنامه سراسری

1- صفحه اول

2- صفحه دوم

3- صفحه سوم

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرف) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت. تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.( در فروش اقساطی اولویت با اقساط کمتر میباشد).

ج) در صورتیکه متقاضی شریک مشاع / مالک / راهن باشد :

1) در فروشهای نقدی شرایط پرداخت به صورت 20% ثمن معامله (همزمان با تنظیم مبایعه نامه) %60 بصورت (20% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرفدار)، 20% حداکثر 4 ماه بعد، 20% 5 ماه بعد از پرداخت اول)) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه میباشد.

2) نحوه فروش نقد و اقساط 20% پیش پرداخت (به استثنای کاربری صنعتی و مزروعی) الباقی بصورت اقساط طبق جدول مندرج در آگهی میباشد.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است..

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و لزوم پروتکل های بهداشتی و رعایت حقوق شهروندی :

1)  متقاضیان شرکت در مزایده شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده نقدی و مزایده نقد و اقساط به سایت شرکت ماد به آدرس WWW.MaadMellat.ir قسمت مزایده ها مراجعه فرمایند.

2)  شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزی شرکت از طریق پست سفارشی ارسال و یا به نمایندگی های استان تحویل نمایند.

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

    09107861783 تلفن: 88872200-021 (داخلی 106) و

نقد و اقساط

کاربری

  پیش پرداخت تعداد اقساط (ماه)

نرخ سود اقساط

صنعتی // مزروعی

10%

حداکثر 60 ماهه

18%

مسکونی // تجاری // اداری // سرقفلی // خدماتی

40%

حداکثر 36ماهه

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه اعیان عرصه کاربری کد شناسه

ردیف

با وضعیت موجود (بخشی از ملک (حدود یک پنجم) به صورت آبی زار (آب چشمه داخل ملک) و بخش دیگر (حدود چهار پنجم) به صورت دیم زار مورد بهره برداری زراعی قرار می گیرد- ملک مذکور فاقد حقابه و چشمه فعال می باشد – ملک دارای 55 اصله اشجار مثمر می باشد که به بهره برداری نرسیده است.)

قروه – اراضی روستای امین آباد حیاط گوره . نقد *** 2,078,440,000 _ 29692 مزروعی 307523

1

با وضعیت موجود (عرصه پس از اصلاحی 175 مترمربع بوده (کاربری تجاری) و اعیان ملک شامل زیرزمین (کاربری انباری) 139/91 مترمربع و (کاربری تاسیسات) 17/25 مترمربع و (کاربری خزانه) 12/5 مترمربع و طبقه همکف با کاربری شعبه بانک 175 مترمربع و نیم طبقه با کاربری شعبه بانک 90/96 مترمربع می باشد – کلیه نازک کاری ملک بر اساس آتش سوزی از بین رفته و با توجه به آتش سوزی اسکلت ملک از حیز انتفاع خارج گردیده است.)

سنندج – خیابان کارگر نقد *** 78,135,400,000 436/62 183/8 بانک 664

2

با وضعیت موجود ( طبق ظهر سند در صورت تجدیدبنا مالک ملزم به رعایت تعریض 70 مترمربع (اعلامی شهرداری) می باشد عرصه پس از اصلاح 305/65 متر مربع اعیانی ملک تخریب شده است.) سنندج خیابان 17 شهریور کوچه بهنام کوچه امید پلاک 12 نقد *** 14,671,200,000 _ 375/65 مسکونی 306699

3

با وضعیت موجود- ملک مشاعی (سهم بانک یک سهم مشاع از شانزده سهم عرصه و اعیان)- فاقد ماشین آلات- متراژ  اعیان تقریبی می باشد- دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه های مربوطه بعهده خریدار می باشد.

سنندج – روستای کیلانه نقد و اقساط *** 940,150,000 1312 2386 کشاورزی 306073

4