شرایط مزایده:

شرکت توسعه بازاریابی و فروش ماد با وکالت از بانک ملت در نظر دارد املاک مشروحه ذیل با شرایط ویژه را از طریق مزایده عمومی شماره 1400/6 به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1400/05/19 لغایت 1400/05/30 از ساعت 8:30 الی 15 به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/05/31 می باشد.

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات واصله ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1400/06/06 در محل دفتر مرکزی شرکت برگزار می گردد.

شرکت در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.

روزنامه سراسری

1- صفحه اول

2- صفحه دوم

3- صفحه سوم

توضیحات:

الف) در فروش های نقدی شرایط پرداخت به صورت 40% پیش پرداخت، 40% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرف) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ب) نحوه فروش نقد و اقساط (درصد پیش پرداخت. تعداد اقساط و نرخ سود اقساط) طبق جدول مندرج در آگهی می باشد.( در فروش اقساطی اولویت با اقساط کمتر میباشد).

ج) در صورتیکه متقاضی شریک مشاع / مالک / راهن باشد :

1) در فروشهای نقدی شرایط پرداخت به صورت 20% ثمن معامله (همزمان با تنظیم مبایعه نامه) %60 بصورت (20% حداکثر 2 ماه بعد (همزمان با تحویل ملک در املاک غیرمتصرفدار)، 20% حداکثر 4 ماه بعد، 20% 5 ماه بعد از پرداخت اول)) و 20% هنگام تنظیم سند در دفترخانه میباشد.

2) نحوه فروش نقد و اقساط 20% پیش پرداخت (به استثنای کاربری صنعتی و مزروعی) الباقی بصورت اقساط طبق جدول مندرج در آگهی میباشد.

د) سایر شرایط مزایده فروش املاک در اسناد مزایده درج گردیده است..

با عنایت به شیوع ویروس کرونا و لزوم پروتکل های بهداشتی و رعایت حقوق شهروندی :

1)  متقاضیان شرکت در مزایده شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده نقدی و مزایده نقد و اقساط به سایت شرکت ماد به آدرس WWW.MaadMellat.ir قسمت مزایده ها مراجعه فرمایند.

2)  شرکت کنندگان می بایست اسناد مزایده را درپاکت درب بسته بصورت لاک و مهر شده به آدرس دفتر مرکزی شرکت از طریق پست سفارشی ارسال و یا به نمایندگی های استان تحویل نمایند.

آدرس و تلفن دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه آفریقا، نرسیده به چهار راه جهان کودک، کوچه ژوبین، پلاک 5

    09107861783 تلفن: 88872200-021 (داخلی 106) و

توضیحات

آدرس شرایط فروش مبلغ با احتساب تخفیف قیمت پایه اعیان عرصه کاربری کد شناسه

ردیف

با وضعیت موجود – ملک مشاعی (سهم بانک 1/44 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان) – دارای متصرف مسئولیت رفع تصرف و هزینه ها بعهده خریدار می باشد.(ملک مشاعی فاقد مستندات کاربری است و بهره برداری آن بصورت تجاری مسکونی می باشد. طبق گزارش کارشناسی اعیان ملک در سه طبقه، طبقه همکف مشتمل بر دو واحد با بهره برداری تجاری به مساحت 30 مترمربع، طبقه اول مشتمل بر یک واحد با بهره برداری مسکونی بمساحت 47 مترمربع، طبقه دوم شامل یک واحد با بهره برداری مسکونی بمساحت  47مترمربع که راه پله آن بمساحت حدود 8 مترمربع در هر طبقه نیز می باشد.)

کرمانشاه – شهرک ظفر – بازارچه دوم تنگه ظفر – قطعه 16تجاری نقد *** 648,000,000 124 38 مسکونی-تجاری 306651

1

با وضعیت موجود (واحد مزبور به انضمام دو بالکن غیرمسقف جمعاً به مساحت 31/95 مترمربع و دارای پارکینگ قطعه یک تفکیکی به مساحت 8 مترمربع در طبقه همکف و انباری قطعه یک تفکیکی به مساحت 9/27 مترمربع می باشد)

کرمانشاه – فرهنگیان فاز 1- خیابان فرهنگ – مجتمع یکتا – طبقه اول نقد *** 21,500,000,000 203/61 قدرالسهم مسکونی 306665

2

با وضعیت موجود (اعیان وضع موجود (تجاری انباری طبقه زیرزمین 240 متر مربع + تجاری طبقه همکف230 متر مربع و مسکونی طبقه اول 212 متر مربع+ تراس طبقه اول 28متر مربع) جمعاً بمساحت 710 متر مربع و مجاز آن (طبقه زیرزمین 240 متر مربع با استفاده تجاری انباری و طبقه همکف 230 متر مربع با استفاده تجاری و طبقه اول 192 متر مربع با استفاده مسکونی) جمعاً بمساحت 662 متر مربع اعلام گردیده که دارای حدود 48 متر مربع تخلف ساختمانی است. در محدوده بافت تاریخی شهر کرمانشاه واقع گردیده و ضوابط آن در زمان ساخت و ساز لازم الاجراست.)

خیابان افشار طوس نرسیده به میدان جوانشیر نقد 269,775,000,000 299,750,000,000 662 293 مسکونی-تجاری 786

3